213 036 72 39
Μικράς Ασίας 5, Πλατεία Βούλας

Πολιτική Απορρήτου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

  1. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.1. Για την επίτευξη της λειτουργίας του Κέντρου μας και του έργου που παρέχουν τα στελέχη τηρούνται χειρόγραφα αρχεία με μόνο τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη συμπλήρωση του εκάστοτε αρχείου. Το αυτό ακριβώς ισχύει και με τους συνεργάτες του Κέντρου. Το έννομο συμφέρον μας για την τήρηση του εκάστοτε αρχείου είναι να διασφαλίζουμε την εκτέλεση της σύμβασης – εντολής που μας δίνεται από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του επαγγελματικού μας στόχου (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Επιπλέον για τον ίδιο λόγο ζητούμε και τη γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων ή του νόμιμου εκπροσώπου του σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Τα αρχεία αυτά παραμένουν σε απόλυτα ασφαλή χώρο εντός του Κέντρου, στον οποίο εισέρχονται μόνο τα στελέχη του Κέντρου και κανένα αρχείο δεν μεταφέρεται εκτός του ΚΕΠΕΟ, χωρίς τη γραπτή σύμφωνη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφόσον ζητηθεί από το Κέντρο κάποιο στοιχείο από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κάποιο φορέα Υγείας (δημόσιο ή ιδιωτικό). Το Κέντρο οφείλει πάντοτε να ενημερώνει και να λαμβάνει τη σύμφωνη συγκατάθεση του υποκειμένου ή όποιου το εκπροσωπεί νομίμως εγγράφως, εκτός από τις περιπτώσεις που ο ΓΚΠΔ ορίζει διαφορετικά (πχ ποινικές υποθέσεις).

1.2. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων τηρούμε τα οριζόμενα από τον ΓΚΠΔ. Δηλαδή, με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ του ΓΚΠΔ, ο ανήλικος θα πρέπει να είναι 16 ετών, προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, άλλως η συγκατάθεση αυτή θα προέρχεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του (γονέα ή άλλο πρόσωπο) και πάντα στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του ΚΕΠΕΟ.

1.3. Οι συνεργάτες (επιστημονικό προσωπικό) του Κέντρου δεσμεύονται με τις συμβάσεις τους από ρήτρες εμπιστευτικότητας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων-ασθενών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από το Κέντρο.

1.4. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail) που μπορεί να γίνει μεταξύ των στελεχών και των συνεργατών του Κέντρου, σχετικά με το ιστορικό κάποιου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, αυτή θα πραγματοποιείται κρυπτογραφημένη, ούτως ώστε, ακόμη και αν παρ’ ελπίδα κάποιος τρίτος κακόβουλος μπορέσει να εισέλθει παρανόμως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των συνεργατών του Κέντρου, να είναι αδύνατο να ταυτοποιήσει το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων για το οποίο γίνεται λόγος.

1.5. Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ορίζεται στα 5 χρόνια από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η παρεχόμενη υπηρεσία από το Κέντρο. Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης με το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ή με όποιον εκπροσωπεί αυτό νομίμως, το Κέντρο μπορεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά τα τηρηθέντα αρχεία με την παρουσία του υποκειμένου ή του εκπροσώπου του ή αν αυτό είναι ανέφικτο, η καταστροφή του αρχείου μπορεί να γίνει κατ’ ιδίαν με τη σύμφωνη γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου ή του εκπροσώπου του.

1.6. Το Κέντρο δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που κάποιο ερευνητικό κέντρο ή κάποιος μεμονωμένος ερευνητής θελήσει να χρησιμοποιήσει τα αρχεία του Κέντρου για επιστημονικούς λόγους (ερευνητικούς ή στατιστικούς) δεν θα χορηγεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα, εκτός και αν λάβει την κατά τρόπο ρητό σύμφωνη γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Επιπλέον, το Κέντρο θα παραχωρεί τα λιγότερα κατά το δυνατό στοιχεία, κατά τρόπο μάλιστα, ούτως ώστε να διατηρείται η ανωνυμία του εκάστοτε υποκειμένου προσωπικών δεδομένων και να μη δύναται να ταυτοποιηθεί αυτό από το συνδυασμό των χορηγούμενων στοιχείων.

1.7. Το Κέντρο δεσμεύεται ότι δεν δημοσιεύει φωτογραφίες ή βίντεο ανηλίκων ή ενηλίκων στην ιστοσελίδα του ή στη σελίδα του στο Facebook ή το Instagram χωρίς τη γραπτή σύμφωνη συγκατάθεση του υποκειμένου ή του κατά νόμο εκπροσώπου του. Το Κέντρο θα μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακά ή σε έγχαρτη μορφή φωτογραφίες με παραποιημένες τις μορφές των προσώπων κατά τρόπο που να μη μπορεί να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που θα απεικονίζεται σε αυτές. 

1.8. Το Κέντρο χρησιμοποιεί κάμερα μόνο στο θυροτηλέφωνο στην πόρτα εισόδου του Κέντρου στον 1ο όροφο αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας. Ενδέχεται να εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας στο χώρο που φυλάσσονται τα αρχεία αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

1.9. Το Κέντρο, καθώς τηρεί και επεξεργάζεται μικρό αριθμό προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (παλαιότερα γνωστά ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), κρίνει ότι δεν χρειάζεται ο ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (γνωστός ως DPO) σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1, στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ.      

1.10. Επίσης, για τους ίδιους με την παράγραφο 1.8. του παρόντος λόγους δεν απαιτείται και η κατάρτιση Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 35 , παράγραφος 3, στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ. Γνώμονας για αυτό είναι ότι το ΚΕΠΕΟ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.11. Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ είναι από κοινού η Αμαλία Λουίζου, η Μαρίκα Μπαντανά και η Ανί Ντεοκμετζιάν.

1.12. Οι υπεύθυνες επεξεργασίας υποχρεούνται να τηρείται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από όλους τους συνεργάτες αλλά και τα στελέχη του ΚΕΠΕΟ. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν άμεσα οποιοδήποτε από τα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος και εν γένει να επιληφθούν οποιουδήποτε θέματος τυχόν ανακύψει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στο Κέντρο. Αν χρειαστεί, θα είναι σε θέση να έλθουν σε επαφή με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και με τη χρήση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, εξειδικευμένου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (πληροφορικού και νομικού).

1.13. Εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί συνεργάτες οι οποίοι παρά το ότι απασχολούνται με σύμβαση έργου από το ΚΕΠΕΟ, εντούτοις, δεν θεωρούνται ότι είναι ή ότι εξομοιώνονται με υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

  1. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Οι συνεργάτες του ΚΕΠΕΟ λαμβάνουν γνώση του παρόντος κειμένου και υπογράφουν σχετική δήλωση γνώσης και αποδοχής αυτού και της υποχρεωτικότητας που αυτός συνεπάγεται.

2.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών που διατηρεί το Κέντρο είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη σύναψη της συνεργασίας και η συλλογή αυτή και κατ’ επέκταση η επεξεργασία τους δεν ξεπερνά τις αρχές της αναλογικότητας, της ακρίβειας, της ακεραιότητας κλπ που διαπνέουν τον ΓΚΠΔ. Για τη δημιουργία των αρχείων προσωπικών δεδομένων, οι συνεργάτες του ΚΕΠΕΟ θα λαμβάνουν γνώση και θα συγκατατίθενται γραπτώς κατά τρόπο ρητό για τη λήψη και την εν γένει επεξεργασία τους. Οι συνεργάτες θα ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους από την παράγραφο 3 του παρόντος τα οποία θα μπορούν να ασκούν ακώλυτα, αποφεύγοντας κατάχρηση αυτών.

2.2. Σε περίπτωση υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας, θα προστεθεί άμεσα παράρτημα σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση νέων μελλοντικών σχετικών συμβάσεων θα προηγηθεί ενημέρωση και θα υπάρχει σχετικός όρος εντός αυτών.

2.3. Οι συνεργάτες του ΚΕΠΕΟ θα επιλέγονται πάντα με γνώμονα την επαγγελματική τους ικανότητα, αλλά και με βάση το ήθος τους που σε μεγάλο βαθμό θα εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

  1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

3.1.   Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των χειρογράφων, οι ασθενείς (αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους), μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

–          Δικαίωμα ενημέρωσης

–          Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής

–          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

–          Δικαίωμα αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία

–          Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

3.2.   Τα αυτά δικαιώματα έχουν και οι συνεργάτες του Κέντρου.

3.3. Άπαντες έχουν παράλληλα το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.